Valmanifest för Östgötaregionen

På partidistriktets valkonferens antogs två valmanifest här presenteras det ena:

Regionalt program

Antaget av Valkonferensen 2013-11-16

Satsning på lokalt företagande

Vänsterpartiet arbetar för att Östergötland ska vara en attraktiv region att utveckla och starta nya företag i. Genom att fler företag etablerar sig här kan fler få arbete och vi får en positiv utveckling för såväl individer som för samhället.

För att Östergötland ska bli en region med arbete för alla och ett växande näringsliv behövs det en välfungerande offentlig välfärd av hög kvalitet. Genom att arbeta för bra skolor, en välfungerande barnomsorg och en sjukvård i världsklass blir Östergötland en attraktiv plats att bosätta sig på och starta företag i. En effektiv infrastruktur och goda kommunikationer är förutsättningar för ett blomstrande företagande i hela Östergötland.

Om vi använder våra skattepengar inom välfärden för att handla av lokala och regionala företag ser vi till att våra gemensamma resurser stannar i regionen och bidrar till att skapa fler arbetstillfällen. Det gynnar särskilt lokala småföretag. När vi har högklassig matproduktion i Östergötland finns det stor anledning för landstinget att prioritera den.

 • Vi vill stärka regionala företag genom att handla mer av dem
 • Bra infrastruktur och bra välfärd stärker näringslivet

Kultur och fritid för alla

Vad vore ett samhälle utan kultur? Varje mänskligt samhälle har sin egen kultur, sitt levnadssätt och sina sedvänjor. Kulturen i vidaste bemärkelse är det som präglar det sociala livet och ger uttryck för människors förmåga att forma sitt samhälle. Det handlar om att låta många röster uttrycka sig och dela sin berättelse. När vi tar del av kultur blir andras erfarenheter våra egna och vi får möjlighet att se världen med nya ögon. Då blir kulturen också en demokratisk kraft som främjar integration. Ett fungerande kulturliv är många gånger en viktig etablerings faktor för att locka till sig nya företagsetableringar.

För att livet i Östergötland ska vara så bra som möjligt behöver vi ett spännande och utmanande kultur- och fritidsliv. Genom kulturen utvecklas både individer och samhälle och därför är det viktigt att kultur- och fritidsaktiviteter finns tillgängligt för alla. Kulturen ska finnas nära människor och avgiften för deltagande ska vara låg. Vänsterpartiet vill ha fri entré på alla museer och utveckla länets bibliotek.

Vänsterpartiet vill ge mer pengar till de kultur- och fritidsverksamheter som riktas till barn och unga. Det är en avgörande rättvisefråga att barn ska växa upp med möjlighet till kultur och fritid. Det ska inte vara föräldrarnas plånbok som avgör om man får vara med och spela fotboll eller lära sig dansa.

Vänsterpartiet vill ställa krav på att alla som får del av våra skattepengar för sin verksamhet ska ha ett tydligt barnperspektiv. Det är också viktigt att kultur- och fritidsverksamheterna jobbar mer med jämställdhet. Traditionellt har pojkars aktiviteter fått mer pengar än flickors. Det ska inte få förekomma om man vill ha offentligt stöd.

 • De organisationer som satsar på kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar ska få mer pengar
 • Deltagaravgifterna för alla aktiviteter som betalas med skattepengar ska vara låga
 • Fri entré på länsmuseet

Östergötland ska bli ledande i klimatarbetet

Östergötland ska under nästa mandatperiod bli ett av de ledande länen i Sverige när det gäller klimatarbete. Vänsterpartiet har kunskaperna och lösningarna för att nå dit.

En av de viktigaste klimatåtgärderna är att ställa om till förnyelsebar el och energi. Det vill vi göra genom att investera i egen vind och solkraft. Vi vill också satsa mer på de åtgärder som ska göra landstinget klimatneutralt senast till 2020. Vänsterpartiet vill också att landstinget ska klimatkompensera och på så sätt begränsa de utsläpp av växthusgaser landstinget gör sig skyldig till.

Klimatförändringarna kommer att påverka Östergötland. Kraftiga väderleksförändringar med risk för naturkatastrofer befaras att bli vanligare. Samtidigt som havsnivån beräknas höjas riskerar delar av växt- och djurlivet att dö ut. Dessa förändrade livsbetingelser och brist på resurser kommer sannolikt också leda till mänskligt lidande med ett ökat antal klimatflyktingar. Låt oss tillsammans arbeta för en bättre framtid.

 • Landstinget ska investera i egen vindkraft och solkraft
 • Så mycket som möjligt av maten vi äter ska produceras klimatsmart, ekologiskt och helst lokalt
 • Vi ska mer aktivt stötta företag som arbetar med klimatteknik och utsläppsminskningar

Vänsterpartiet är kollektivtrafikpartiet

Vår gemensamma länstrafik ska vara det självklara valet när östgötarna ska resa. Kollektivtrafiken är ett av det viktigaste redskapen för att nå de nationella, regionala och lokala miljömålen. Östgötatrafiken har skapat ett biljett- och informationssystem som stänger ute medborgare som saknar tillgång till eller kunskap om internet. Dessutom motverkar både pris- och biljettsystem målet att fler ska resa kollektivt. Vänsterpartiet har lösningarna och kommer att arbeta för att ändra på dessa missförhållanden.

 • Biljettpriserna på landsbygdsresor ska sänkas och försök med avgiftsfri lokaltrafik påbörjas
 • Biljett- och prissystemen ska förenklas och tidtabeller i pappersform ska återinföras
 • Information om resor, linjer och priser ska kunna fås på fler platser

Dessa insatser kommer att leda till fler resande och höjda intäkter, men vi nöjer oss inte med det. Vi vill förbättra de anställdas arbetsförhållanden. Vi vill även minimera den del av skattemedlen som försvinner bort som vinst i upphandlad trafik.

 • Mer av kollektivtrafiken skall skötas i Östgötatrafikens egen regi
 • Östgötatrafiken ska vara en nationell förebild som kännetecknas av en god arbetsmiljö.

Du gillar kanske också...