Höjd skatt för bättre psykiatri

Majoriteten i Landstinget svarar på en artikel i Corren där stor besvikelse uttrycks över att planeringen av ett nytt hus för psykiatrin på US har avbrutits. I stället för att svara på frågan kring det uteblivna husbygget väljer man att rikta strålkastarljuset mot den upphandling av öppenpsykiatrisk vård som man påstår ska förbättra för de psykiskt sjuka i länet. 

Planerna på upphandling, som till en början rörde en upphandling av psykiatri riktat mot lätt till medelsvår psykisk ohälsa, har nu utökats till att även omfatta tunga diagnoser som exempelvis schizofreni. Den utförda riskanalysen har identifierat 61 risker med upphandlingen. Bland annat pekar man på att fler utförare inom specialistpsykiatrin minskar förutsättningarna för en sammanhållen vård och att detta särskilt riskerar att drabba patienter med nedsatt sjukdomsinsikt.

Den borgerliga majoritetens förslag medför en risk för sämre vårdkvalitet och säkerhet för redan utsatta grupper. Dessutom pekar analysen på risk för minskad rättsäkerhet vid tvångsvård och risk för kompetens går förlorad från US.

Psykiatrins lokaler på US är olämpliga för både personal och patienter. En nybyggnation bedöms kunna ge utrymme för en verksamhetsutveckling. Vi vill se över möjligheterna för att genomföra bygget som planerat.

Att hjälpa fler med psykiska problem är en utmaning som kräver både nya lösningar och nya arbetssätt, men vi är övertygande om att det inte räcker. Det finns en gräns för hur mycket personalen kan göra och hur fort de kan springa. Hälso- och sjukvården behöver mer resurser och vi är beredda att diskutera en höjning av landstingsskatten för att kunna motverka psykisk ohälsa.

Anna-Lena Sörenson (S)
Agneta Niklasson (MP)
Irma Görtz (S)
Lotta Heelge (V)

Du gillar kanske också...