Respekten för de mänskliga rättigheterna kommer först

Efter den 11 september 2001 har vi sett hur preventiva tvångsmedel och lagstiftningar som kränker mänskliga rättigheter och där rättssäkerheten satts på undantag genomförts i stora delar av världen med USA i spetsen. Sverige har inte varit något undantag.
Förra veckan kom lagrådet med sina yttranden över regeringens förslag om buggning och så kallade preventiva tvångsmedel. Liksom när föregående justitieminister försökte sig på att genomföra liknande förslag för sex år sedan var kritiken hård. Förslagen brister både när det gäller respekten för de mänskliga rättigheterna så som de slås fast i den Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna liksom i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och när det gäller innehållet i lagarna

Liksom vid tidigare försök att införa buggning har regeringen inte lyckats visa att behovet är så stort att det överväger intrånget. Regeringen har inte tillräckligt utrett om behovet av tvångsmedlen verkligen står i proportion till den inskränkning av de mänskliga rättigheterna som lagförslaget innebär, menar Lagrådet.

Socialdemokraterna har en mörk historia när det gäller övervakning och politisk kontroll och i det avseendet fullföljer nu Bodström en partitradition, men han gör det med en något oväntad partner. De så kallade liberalerna med Johan Pehrson i spetsen är nu vapendragare i kampen för övervakningssamhället. Tillsammans med dem ignorerar regeringen kritik från lagrådet och expertorganisationer när det gäller rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Dessa två förslag kommer inte ensamma, utan tillsammans med en lång rad förslag i regeringsförslag, EU-ärenden och departementspromemorior som inkräktar på det fria samhället. Den sittande integritetsskyddskommittén får inte en chans att uttala sig om helheten i den arsenal av nya metoder som håller på att förändra det polisiära arbetet i grunden.

Regeringen borde börja i en annan ände. Stärk skyddet för privatlivet och den enskildes personliga integritet! I de aktuella fallen så har regeringen, liksom tidigare, misslyckats med att presentera skyddsmekanismer för den enskilde.

Medan justitieministern kallar graden av respekt för mänskliga rättigheter och vår svenska grundlagen för ett rättspolitiskt övervägande bland många andra så står Vänsterpartiet upp för mänskliga rättigheter och kräver att de ska komma först.

Emil Berg
Partistyrelseledamot Vänsterpartiet

Du gillar kanske också...